1403/03/29
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
ژنهای دخیل در گلدهی درختان میوه
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
گلدهی، فتوپریود، ورنالیزاسیون، جیبرلین، خودکار، ژن
سال 1394
پژوهشگران علی خدیوی

چکیده

گلدهی در درختان میوه از نظر تجاری مهم می باشد. عملکرد وابسته به تعداد و کیفیت جوانه های گل بوده و دارای مراحل فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی بوده که تحت کنترل سیگنالهای خارجی و فاکتورهای داخلی می باشد. آنالیز ژنتیکی زمان گلدهی موتانتهای آرابیدوبسیس نشان می دهد که چهار مسیر اصلی SNS ،SMZ ،FLC . )فتوپریود، ورنالیزاسیون، جیبرلین و خودکار( زمان انتقال گلدهی را کنترل می کنند )SOC و 1 LFY ،CO( عوامل متوقف کننده گلدهی بوده که مانع فعالیت ژنهای محرک گلدهی TFL و می شود. جیبرلین ) FT( باعث افزایش بیان ژن محرک گلدهی CO می شوند. فتوپریود از طریق بیان ژن است SOC که وابسته به فعالیت 1 )LFY( را کاهش داده و بیان ژن تمایز مریستم گلدهی FLC فعالیت تحریک می FT و افزایش فعالیت FLC را افزایش می دهد. ورنالیزاسیون گلدهی را بوسیله توقف فعالیت متوقف شده و این حالت متوقف VIN در ابتدا توسط ژن 3 FLC کند. مکانیسم آن به این صورت است که بیان LD و FLK ،FLD حفظ می شود. مسیر خودکار توسط ژنهای VRN و 2 VRN شده توسط 1 را زیاد می کند. همولوگ های ژنهای متوقف کننده و محرک گلدهی FT را متوقف کرده بیان ژن FLC در درختان میوه مثل سیب، انگور، پرتقال، نارنگی، گلابی و به شناخته شده است که از طریق کارهای انتقال ژن و افزایش بیان محرک ها و کاهش بیان متوقف کننده های گلدهی می توان فاز نونهالی را کوتاه و ورود به مرحله گلدهی را تسریع کرد.