1403/03/29
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر غلظت های مختلف اکسین های اسید ایندول بوتیریک و اسید نفتالین استیک بر ریشه زایی نوئل نروژی(Picea abies)
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ریشه زایی، قلمه، اکسین سنتزی, Picea abies
سال 1392
پژوهشگران علی خدیوی ، موسی سلگی ، ایمان شهرجردی ، سید رضا نظامی

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف اکسین های مصنوعی (اسید ایندول بوتیریک و اسید نفتالین استیک درچهارغلظت ( 1000,0، 3000 و 5000 پی پی ام) بر ریشه زایی قلمه های سخت ریشه زای گیاه نوئل نروژی انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد ریشه مربوط به غلظت 3000 پی پی ام اسید نفتالین استیک با میانگین 85 درصد می باشد که با تیمارهای 1000 پی پی ام اسید ایندول بوتیریک و 1000 اسید نفتالین استیک و شاهد درسطح پنج درصد، تفاوت معنی داری نشان داد؛ اما با تیمارهای 5000 پی پی ام اسید ایندول بوتیریک و 5000 پی پی ام اسید نفتالین استیک، تفاوت معنی داری نشان نداد. همچنین تاثیر تیمارهای انجام شده بر طول بلندترین ریشه معنی دار نبود. بنابراین، استفاده از تیمار 3000 پی پی ام اسید نفتالین استیک برای ریشه زایی نوئل توصیه می شود.