1403/03/29
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه میزان مقاومت به سرمازدگی بهاره 50 ژنوتیپ بذری گزدو
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
یکی از مهمترین اهداف در برنامه های اصلاحی در گردو یافتن و یا ایجاد ارقام مقاوم به سرمازدگی بهاره می باشد. زیرا گل های گردو زود باز می شوند و در معرض سرمای دیررس بهاره قرار می گیرند که به همین خاطر این موضوع میزان محصول آن را بشدت محدود می کند. از این رو این مطالعه با هدف دستیابی به ژنوتیپ های مقاوم به سرمای بهاره با خصوصیات مطلوب برای کشت و کار تجاری و یا به عنوان والد مناسب در برنامه های اصلاحی از بین 50 ژنوتیپ بذری گردو انجام شد. نتایج نشان داد که ژنوتیپ های مورد بررسی از نظر مقاومت به سرمای بهاره با یکدیگر تفاوت معنی داری نشان می دهند بطوری که برخی از ژنوتیپ ها میزان حساسیت بسیار بالا و برخی میزان حساسیت پایینی نسبت به سرمای بهاره نشان دادند. تعداد پنج عدد از ژنوتیپ ها مقاومت بالایی به سرمازدگی بهاره نشان دادند و هیچ گونه خسارتی روی آنها مشاهده نشد. بنابراین این ژنوتیپ ها می توانند کاندیدای خوبی به عنوان والد مقاوم به سرمای بهاره در برنامه ها اصلاحی و یا بعد از بررسی خصوصیات کمی و کیفی میوه، در صورت تایید به عنوان رقم تجاری مورد استفاده قرار بگیرند.
سال 1392
پژوهشگران علی خدیوی ، حسین قدیری

چکیده

یکی از مهمترین اهداف در برنامه های اصلاحی در گردو یافتن و یا ایجاد ارقام مقاوم به سرمازدگی بهاره می باشد. زیرا گل های گردو زود باز می شوند و در معرض سرمای دیررس بهاره قرار می گیرند که به همین خاطر این موضوع میزان محصول آن را بشدت محدود می کند. از این رو این مطالعه با هدف دستیابی به ژنوتیپ های مقاوم به سرمای بهاره با خصوصیات مطلوب برای کشت و کار تجاری و یا به عنوان والد مناسب در برنامه های اصلاحی از بین 50 ژنوتیپ بذری گردو انجام شد. نتایج نشان داد که ژنوتیپ های مورد بررسی از نظر مقاومت به سرمای بهاره با یکدیگر تفاوت معنی داری نشان می دهند بطوری که برخی از ژنوتیپ ها میزان حساسیت بسیار بالا و برخی میزان حساسیت پایینی نسبت به سرمای بهاره نشان دادند. تعداد پنج عدد از ژنوتیپ ها مقاومت بالایی به سرمازدگی بهاره نشان دادند و هیچ گونه خسارتی روی آنها مشاهده نشد. بنابراین این ژنوتیپ ها می توانند کاندیدای خوبی به عنوان والد مقاوم به سرمای بهاره در برنامه ها اصلاحی و یا بعد از بررسی خصوصیات کمی و کیفی میوه، در صورت تایید به عنوان رقم تجاری مورد استفاده قرار بگیرند.