1403/03/29
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی گوناگونی فنوتیپی انگور (Vitis vinifera) با استفاده از صفات کمی و کیفی میوه
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
انگور، صفات کمی وکیفی، تجزیه به عاملها، تجزیه کلاستر، همبستگی صفات.
سال 1392
پژوهشگران موسی رسولی ، اله داد سلیم پود ، صادق ساجدی ، علی خدیوی

چکیده

به منظور مقایسه و گروهبندی برخی از ژنوتیپ های انگور، آزمایشی روی 16 رقم آن انجام گرفت. در این مطالعه 15 صفت کمی و کیفی خوشه و میوه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تمام صفات مورد بررسی در محدوده ارقام معنی دار هستند که نشان دهنده وجود تنوع در بین ارقام مورد بررسی می باشد. نتایج تجزیه همبستگی ساده وجود همبستگی های مثبت و منفی معنی داری بین برخی صفات مهم نشان داد، بطوری که میزان عملکرد با تعداد و عرض خوشه همبستگی مثبت نشان داد. همچنین وزن خوشه با وزن و ابعاد حبه همبستگی مثبت نشان داد. همچنین تجزیه به 80 درصد از واریانس را توجیه نمودند و صفات وزن خوشه / عاملها صفات اندازه گیری شده را در پنج عامل قرار داد که 50 وزن حبه، طول حبه، عرض حبه، تعداد بذر در حبه، وزن بذر و اسید بیشترین تنوع را در بین ارقام داشتند و باعث تفکیک آنها از همدیگر شدند. تجزیه کلاستر ارقام را به دو گروه اصلی تقسیم بندی کرد که بیشترین تشابه بین ارقام مسکه و خلیلی مشاهده شد.