1403/04/05
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تأثیر اسید فنیل فتالامیک و تغذیه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه آلوی رقم ‘مراغه’
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
باغ تجاری، تنظیم کننده رشد، عملکرد، کیفیت، گرده افشانی
سال 1393
مجله به زراعي كشاورزي
شناسه DOI
پژوهشگران علی خدیوی

چکیده

برای دستیابی به عملکرد مناسب درختان میوه از نظر کمیت و کیفیت باید به مسئله گرده افشانی توجه زیادی شود. این آزمایش در یک باغ تجاری در شهرستان آشتیان از توابع استان مرکزی انجام شد که در آن اثر اسید فنیل فتالامیک (PPA) و تغذیه بر ویژگی های کمی و کیفی میوه آلوی رقم ‘مراغه’ با هدف افزایش عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفت. محلول پاشی اسید فنیل فتالامیک در زمان 80 درصد گلدهی درختان و به غلظت های صفر، 500 و 1000 میلی گرم در لیتر در نه فروردین ماه انجام شد. همچنین در تاریخ 28 اردیبهشت ماه نیمی از درختان هر تیمار با کود کامل مایع با غلظت پنج در هزار محلول پاشی و نیمی دیگر بدون تغذیه بودند. نتایج نشان داد که درصد تشکیل میوه درختان تیمار شده با 500 و 1000 میلی گرم در لیتر اسید فنیل فتالامیک افزایش یافت و تفاوت معنی داری با درختان شاهد داشتند، درحالی که بین درصد تشکیل میوه درختان تیمار شده با 500 و 1000 میلی گرم در لیتر اسید فنیل فتالامیک (PPA) تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در درختان تیمار شده با اسید فنیل فتالامیک که تغذیه نشده بودند، صفات مربوط به اندازه میوه (طول، عرض و وزن) کاهش معنی داری نسبت به درختان شاهد نشان داد، اما در درختان تیمار شده که تغذیه شده بودند، تفاوت معنی داری بین درختان شاهد و تیمار شده از نظر اندازه میوه مشاهده نشد. براساس نتایج پژوهش حاضر، کاربرد اسید فنل فتالامیک (با غلظت 1000-500 میلی گرم در لیتر) به همراه عناصر غذایی برای بهبود تشکیل میوه در آلوی رقم ‘مراغه’ در زمان 80 درصد گلدهی توصیه می شود.