1403/01/27
علی جباری

علی جباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2543-8423
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56324004100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی یک موتور بوبین صدا جهت تحریک یک نمونه شیر خطی هیدرولیک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
شیر سروو هیدرولیک، موتور بوبین صدا، ترکیب آهنربایی هالبک، بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک، تحلیل اجزاء محدود
سال 1395
پژوهشگران محمد محمدزاده(دانشجو)، مهدی مدبری فر(استاد راهنما)، بهمن میرزاخانی(استاد راهنما)، علی جباری(استاد مشاور)

چکیده

مقدمه: امروزه در بسیاری از فرآیندهای صنعتی، انتقال قدرت آن هم به صورت کم هزینه و با دقت زیاد مورد نظر است، در همین راستا بکارگیری سیال تحت فشار در انتقال و کنترل قدرت در تمام شاخههای صنعت رو به گسترش است. از این رو نیاز به بهبود دقت و عملکرد دینامیکی سریعتر سیستمهای هیدرولیکی افزایش پیدا کرده است. شیرهای هیدرولیکی از جمله اجزای کلیدی در سیستمهای هیدرولیکی میباشند که بهبود عملکرد آنها سبب افزایش کارایی و دقت سیستمهای هیدرولیکی می- گردد. در این پایان نامه یک محرکه جدید )موتور بوبین صدا( برای یک شیر هیدرولیکی مورد استفاده در تجهیزات صنعتی معرفی میشود. این محرکه دارای دقت خوب و عملکرد دینامیکی بالایی میباشد که میتواند خروجی دینامیکی بهتری را برای شیر هیدرولیکی فراهم کند. ساختار و عملکرد: موتور بوبین صدا شامل یک آهنربای دائمی قرار گرفته در داخل یک بدنه فلزی )میان یوغ درونی و بیرونی( و نیز یک روتور سیمپیچی شده میباشد که در میدان مغناطیسی فاصله هوایی بین آهنربا و یوغ قرار گرفته، تشکیل شده است. در طراحی این موتور بوبین صدا از ترکیب آهنربای هالبک استفاده شده است که سبب افزایش شار مغناطیسی در فاصله هوایی میگردد. از این رو بعضی از محدودیتهای موجود مانند جریان اعمالی به سیمپیچ برای دست یابی به نیروی بیشتر جبران میگردد. نتایج: محرکه جدید، طراحی و تحلیل گردید و عملکرد آن در مقایسه با سلونوئید مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان میدهند که موتور بوبین صدای طراحی شده خروجی دینامیکی بهتری را در مقایسه با سلونوئید برای شیر هیدرولیکی 3٪ بهبود پیدا کرده است. / فراهم میکند و همچنین بررسیها نشان میدهد زمان عملکردی آن