1403/01/28
علی جباری

علی جباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2543-8423
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56324004100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی، طراحی و پیاده سازی یک کنترل کننده مدل پایه بر روی میز شبیه ساز زلزله لرزا
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
میز لرزه، شبیه سازی زلزله، کنترل کننده فازی بهینه، مد لغزشی، فازی مد لغزشی
سال 1393
پژوهشگران مهدی سلیمانی(استاد راهنما)، علی جباری(استاد مشاور)

چکیده

بحث ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن های ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭼﺎﻟﺸﻲ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴن درﻛـﺸﻮرﻫﺎی زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ روشﻫﺎی ﻧﻮﻳﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘم های ﺟـﺪاﻳﺶ ﻟـﺮزه اﻳـﻲ ﺑـﺮای اﻳﺠـﺎدﺳﺎﺧﺘﻤﺎن های ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲدرﻛﺸﻮرﻣﺎ اﻳﻦ روش ها در ﻋﻤـﻞ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖﻛﻪ از ﺳﺎ ل های ﻗﺒﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻛـﺸﻮر ﻣـﺎ ﺷـﺮوع ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﻧﺘﻘﺎل تکنیک های ﻧﻮﻳﻦ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛـﺸﻮر درﻣﺤـﺪوده اﻳـﻲ ﻋﻤﻠـﻲ اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﺑـﺴﺘﺮ ﺳـﺎزی ﺑـﺮای رﺷـﺪ ﻧﻮآوری های داﺧﻠﻲ در ﻛﻨﺎر ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزی ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻛﺴﺐ ﺷﺪه از دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن از ﺿـﺮورﻳﺎﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﻮﺟـﻪاﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻮارد ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺴﺘﺮی، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪد آن ﺑﺘﻮان اﻳﺪهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ ﺗﺠﺮﺑـﻪ آزﻣـﻮد. میز لرزه یکی از ابزارهای مفید و موثر در مطالعات مربوط به سازه ها می باشد. میزهای لرزه با قابلیت شبیه سازی ورودی های زلزله این امکان را در اختیار مهندسین قرار می دهند تا پیش از ساخت سازه ی مورد نظر خود در مقیاس واقعی، مدل مربوطه را ساخته و با آزمایش آن بر روی میز لرزه به بررسی پاسخ آن تحت ورودی زلزله بپردازند. این میزها بر اساس اندازه ، درجات آزادی و نوع محرکه ی به کار رفته در آنها تقسیم بندی می شوند. اما چیزی که در همه ی این موارد مشترک است میزان انطباق جابجایی، سرعت و شتاب شبیه سازی شده با جابجایی، سرعت و شتاب لرزه واقعی می باشد. در این پایان نامه به طراحی و پیاده سازی کنترل کننده های فازی بهینه، مد لغزشی وفازی مد لغزشی در میز شبیه ساز لرزه پرداخته می شود. سیستم نیروی محرکه میز مذکور از یک موتور الکتریکی جریان متناوب سرو به همراه بال اسکرو تشکیل شده است. برای کنترل موتور الکتریکی از یک سیستم درایو الکتریکی استفاده شده است. همچنین ارتباط میز با مدار کنترلی از طریق یک کارت اخذ اطلاعات و یک میکروکنترلر می باشد. مدارات کنترلی نیز در محیط نرم افزار لب ویو پیاده سازی شده اند. سپس عملکرد کنترل کننده ها با استفاده از آزمایش ارزیابی می شود. نتایج آزمایش حاکی از موفقیت کنترل کننده فازی مد لغزشی در کاهش قابل ملاحظه خطای ردیابی نگاشت زلزله می باشد.