1403/01/28
علی جباری

علی جباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2543-8423
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56324004100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینهسازی شکل پولک اولیه در فرآیند کشش عمیق یک فنجان مستطیلی با روش کاهش یافته اشکال پایه
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
فنجان مستطیلی، پولک ترکیبی جوش داده شده، بهینه سازی شکل پولک اولیه، کاهش پدیده گوشواره ای، روش کاهش یافته اشکال پایه
سال 1393
پژوهشگران علی جباری ، مهدی مدبری فر ، احسان سوری

چکیده

در این پژوهش بهینهسازی شکل ورق اولیه برای کاهش پدیده گوشواره ای در فرآیند کشش عمیق ورقهای ترکیبی جوش داده شده) برای تولید یک فنجان ) TWB ورقهای فلزی ناهمسانگرد مستطیلی مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بهینه سازی شکل اولیه ورق به منظورکاهش پدیده گوشوارهای است. به منظور بهینه سازی از روش تحلیل اجزاء محدود و کوپل آن با روشهای طراحی آزمایشهای تاگوچی و روش کاهش یافته اشکال پایه استفاده شده است. شبیه سازی فرآیند در محیط نرم افزار اجزاء محدود آباکوس انجام شده است. نتایج بهینه سازی نشان میدهد که میتوان با بهره گیری از روش پیشنهادی و تعیین شکل اولیه ورق پدیده گوشواره ای را به طور قابل ملاحظهای کاهش داد. در این مطالعه محل قرارگیری خط جوش در پنج حالت مختلف 24 - میلیمتر نسبت به خط مرکز قالب ،-12 ،24 ،12 ، بررسی شد، که محل قرارگیری آنها در 0 0 میلیمتر در طرح / 16 میلیمتر در طرح اولیه به 65 / کشش فرض شده است. ارتفاع گوشوارهای از 73 0 میلیمتر در طرح بهینه برای / 14 میلیمتر در طرح اولیه به 87 / بهینه برای موقعیت 0 میلیمتر، از 6 0 میلیمتر در طرح بهینه برای موقعیت / موقعیت 12 - میلیمتر، از 17 میلیمتر در طرح اولیه به 71 - 0 میلیمتر در طرح بهینه برای موقعیت 24 / 13 میلیمتر در طرح اولیه به 58 / +12 میلیمتر، از 9 + 0 میلیمتر در طرح بهینه برای موقعیت 24 / 17 میلیمتر در طرح اولیه به 52 / میلیمتر، از 8 میلیمتر، کاهش یافت.