1403/02/05
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
تشخیص خطای مغناطیس زدایی در آهنربای موتور سنکرون مغناطیس دایم
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آهنربای موتور سنکرون مغناطیس دائم، خطای مغناطیس زدایی، شبکه های عصبی.
سال 1400
پژوهشگران جواد شمسی(دانشجو)، علی جباری(استاد راهنما)، علی اصغر قدیمی(استاد راهنما)

چکیده

هدف از این پایان نامه طراحی سیستم هوشمند برای تشخیص خطای مغناطیس زدایی آهنربا موتور سنکرون مغناطیس دائم میباشد. زیرا روشهای هوشمند هم دقیق هستند و هم انعطاف پذیری بالاتری نسبت به روش- های کالسیک دارند. لذا به منظور ارائه ی تحقیقی جامع و کامل که تمام نکات را در نظر بگیرد، سعی بر آن است تا در ابتدا تمام مؤلفه ها و سیگنال هایی که امکان استخراج اطلاعات از آنها وجود دارد، مورد ارزیابی قرار بگیرند و سپس در مرحلهی طراحی سیستم تشخیص خطا روشهای گوناگونی که برای طبقه بندی داده ها مورد استفاده است، مورد بررسی قرار بگیرند که عمدتاً از نوع شبکه های عصبی)مصنوعی( می باشند. شبکه های عصبی که به منظور شناخت و طبقهبندی الگوها مورد استفاده قرار میگیرند، به طور کلی الگوهای موجود در داده های آموزش را یاد گرفته، سپس نمونه های جدید را بر اساس این الگوها دسته بندی می نمایند. بر این اساس، ابتدا آهنربای موتور سنکرون مغناطیس دائم تحت شرایط سالم و خطا شبیه سازی میشود و به وسیله ی نرم افزار پایتون شکل موجها و اطالعات مورد نیاز از موتور استخراج می شوند.