1403/01/27
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
جایابی بهینه نقاط مانور در شبکه های توزیع به منظور ارتقاء تاب آوری شبکه در برابر طوفان و سیلاب
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تهدید، سیستم قدرت، تاب آوری، کلید
سال 1400
پژوهشگران محمد رضایی(دانشجو)، علی اصغر قدیمی(استاد راهنما)، محمد رضا میوه(استاد مشاور)

چکیده

بروز پدیده های طبیعی مانند طوفان، یخ و برف، زلزله و سیل شبکه های برق را به صورت گسترده مورد آسیب قرار می دهد. آسیب پذیری شبکه های برق در برابر حوادث طبیعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جهت ارزیابی وضعیت شبکه در برابر این نوع پدیده ها نمی توان مطالعات کلاسیک قابلیت اطمینان ارزیابی کافی و کامل به عمل آورد و نیاز به بررسی های متفاوت تری تحت عنوان مطالعات تاب آوری شبکه می باشد تا بتوان با شناخت نحوه پاسخگویی و بازیابی شبکه در برابر این پدیده ها تدابیر لازم را جهت کاهش خسارات اینگونه پدیده ها به عمل آورد. عموما مطالعات تاب آوری به بررسی پدیده های کم تکرار ولی با دامنه گسترده همراه با آسیب های جدی به زیر ساخت های شبکه می پردازد، در این پایان نامه به دنبال راهکار های موثر در جهت ارتقا تاب آوری ارائه می گردد. یکی از راهکار ها جایابی کلید ها در شبکه های توزیع دارای انواع منابع تولید پراکنده به منظور بهبود شاخص های تاب آوری در شرایط وقوع سیلاب و طوفان می باشد. با استفاده از طوفان های رخ داده و همینطور استفاده ازتوابع احتمالاتی وقوع طوفان را در سرعت های باد مختلف بررسی می گردد. همینطور با استفاده از سیلاب های رخ داده در یک منطقه سیلاب خیز احتمال وقوع سیلاب را برآورد می گردد. پس از مدل سازی ماهیت احتمالی طوفان و سیلاب به تاثیر آن بر سیستم توزیع می پردازیم، در ادامه تعیین مکان بهینه کلیدها در طول فیدرهای شبکه توزیع شعاعی، با هدف بهبود شاخص های تاب آوری در شبکه می باشد. در این راستا اولویت بارها به منظور تامین بار آن ها در نظر گرفته می شود و همچنین اثر حضور منابع تولید پراکنده در مسئله ارزیابی می گردد. به منظور بررسی و کارایی روش ارائه شده، شبیه سازی هایی مبنی بر اثربخشی این روش در ارتقا تاب آوری ارائه و نتایج بررسی شده است.