1403/02/05
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی سیستم تبدیل انرژی ایجاد شده در اثر انجماد آب به انرژی الکتریسیته
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آب، یخ، انجماد، انرژی های تجدیدپذیر، نیرو
سال 1393
پژوهشگران امین دهقانی مهربادی(دانشجو)، احسان سوری(استاد راهنما)، علی اصغر قدیمی(استاد مشاور)

چکیده

همانطورکه در طبیعت مشاهده می شود نیروی انجماد آب نیروی بسیار عظیمی است که در برخی موارد باعث شکست سازه های فولادی نیز می شود. مهار این نیروی عظیم و بهره برداری از انرژی آن می تواند به عنوان یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر معرفی گردد. لذا در این پایان نامه به محاسبه ی نیرو و انرژی حاصل از انجماد آب با استفاده از روابط و منحنی های ترمودینامیکی آن پرداخته شده است که بنیان استفاده از این انرژی پاک خواهد بود. به این جهت برنامه ای به روش تفاضل محدود با استفاده از نرم افزار متلب تدوین گردید که خواص و حالات مختلف آب را در گام های زمانی متوالی در طی فرآیند انجماد در حالات فشار ثابت و حجم ثابت محاسبه می نماید. به منظور حصول اطمینان از نتایج محاسبات، نمونه ای آزمایشگاهی ساخته شد و نتایج تئوری با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیدند. پس از بررسی نتایج، نتایج تئوری تطابق خوبی را با نتایج آزمایشگاهی نشان دادند. به عنوان یک نتیجه کلی، در فرآیند انجماد اگر حجم 60 سی سی آب تقریباً ثابت بماند با رسیدن دما به 21- درجه سلسیوس نیرویی معادل 5/11 تن به مقطع استوانه ای به قطر 31 میلیمتر وارد می نماید. در نهایت سیستمی برای کنترل نیروی ایجاد شده از این فرآیند و تبدیل آن به انرژی الکتریسیته طراحی گردید.