1403/04/01
احمد چهرقانی

احمد چهرقانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0009-0005-4602-2824
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم اداری و اقتصاد-گروه اقتصاد
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات اقتصادی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران: رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
مالیات بر ارزش افزوده، ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)، الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)، نرخ مالیات، سیاست‌های مالیاتی
سال 1397
مجله پژوهشنامه مالیات
شناسه DOI
پژوهشگران احمد چهرقانی ، منصور زرانژاد

چکیده

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی اثرات اقتصادی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران می­باشد. روش تحقیق از نوع کمّی است و برای تجزیه و تحلیل از مدل استاندارد تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) پیشنهادی لافگرن و همکاران (2002) استفاده می­شود. داده­های تحقیق برگرفته از جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) ایران در سال 1390 است که توسط مرکز پژوهش­های مجلس تهیه شده است. داده­ها در قالب مدل تحقیق و با استفاده از نرم افزار GAMS تجزیه و تحلیل می­گردند. نتایج حاصل گویای آن است که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش درآمد دولت، افزایش پس­انداز کل، افزایش سرمایه­گذاری کل و افزایش جذب کل می­شود. از سوی دیگر، اجرای این قانون، افزایش تورم، کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش درآمد و مخارج مصرفی خانوارها را در پی دارد. با توجه به غالب بودن اثرات مثبت به اثرات منفی، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوره آزمایشی نسبتا موفقیت­آمیز بوده است.